VOLDTÆGTbegrebet fra 1810'erne til nu

Quiz – VOLDTÆGT

Quizzen kan tages før, under eller efter at man har læst leksikonopslagene om emnet.


Klik for quiz

Begrebet VOLDTÆGT og dets historik

Det første leksikon med opslaget Voldtægt her på museet, er Salmonsens fra 1890'erne. Lex.dk refererer dog til lovgivning om voldtægt helt tilbage til middelalderens Skånske Lov, Jydske Lov og Sjællandske Lov. Dengang var straffene sådan noget som dødsstraf eller idømmelse af fredløshed.

I Salmonsesns fra 1890 omtales forskellige daværende paragraffer, afhængig af, om der blev anvendt vold eller trusler om vold eller anden tvang. Et springende punkt dengang var i øvrigt, om kvinden var såkaldt »uberygtet« eller ej, det vil sige, om hun tidligere havde haft samleje uden for ægteskab. Straffene var sådan noget som strafarbejde i 4 år eller mere, eller endda fængsel på livstid eller fængsel på vand og brød.

I Salmonsens andenudgave, 1915-1930, er forbrydelsesbegrebet udvidet, altså til også »uegentlig voldtægt«, og spørgsmålet om »uberygtethed« omtales som på vej ud. Straffene de samme som tidligere.

I Salmonsen fra 1949 omtales strafferammen som 1 tl 16 år, dog livstid under skærpende omstændigheder.

I Lademanns fra 1980'erne omtales strafferammen som fængsel indtil 6 år; dog op til 10 år under skærpende omstændigheder. Som et kuriosum nævnes her, at begrebet nu er udvidet til at omfatte »de lidet praktiske tilfælde«, hvor en mand voldtages af en kvinde.

Per 1. januar 2021 trådte den såkaldte samtykkelov i kraft, som gjorde det strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet udtrykkelig samtykke.

Per januar 2022 er denne samtykkelov ikke omtalt hverken i Wikipedia-artiklen eller lex.dk-artiklen om voldtægt.


Udvalgte leksikonartikler om begrebet VOLDTÆGT

Det ældste leksikon med opslaget Voldtægt her i samlingen er som sagt fra Salmonsens i 1890'erne.

Eventuelt kan man undre sig over, at opslagene i mange tilfælde ikke er længere, end de er.

Desuden kan man eventuelt undre sig over, at der i januar 2022 ikke er nogen omtale af den ellers meget omtalte såkaldte samtykkelov i forbindelse med voldtægt.

Man kan jo så diskutere, om det er skildringen af en fortsættelse af eller et brud på leksikontraditionen, men den tidligst opsporbare danske Wikipedia-artikel INFLATION er gengivet fra Internet Archive, ligesom der også er link til den aktuelle Wikipedia-artikel.

Yderligere er der link til artiklen VOLDTÆGT under portalen lex.dk.


  ¤   1892-1899, Allers Illustrerede Konversationsleksikon
  ¤  1893-1911, Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - En nordisk Encyklopædi
  ¤  1915-1930, Salmonsens konversationsleksikon
  ¤  1933-1937, Illustreret dansk Konversationsleksikon
  ¤  1949, Den nye Salmonsen, A-Å
  ¤  1960-1964, Nordisk Konversations Leksikon
  ¤  1967, Hirschsprungs konversationsleksikon
  ¤  1972-1981, Lademanns leksikon
  ¤  1982-1988, Lademann
  ¤  1985, Gyldendal tobinds leksikon
  ¤  1997, Lademanns Multimedia Leksikon
  *   1999, Gads Lille Leksikon
  *   2004, Wikipedia, den frie encyklopædi
  *  Aktuelt, Wikipedia, den frie encyklopædi
  ~  Aktuelt, lex.dk
Allers Illustrerede Konversationsleksikon, 1892-1899

[ ingen artikel ]


Til menuen
Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon - En nordisk Encyklopædi, 1893-1911

Voldtægt er den Forbrydelse at tiltvinge sig Samleje med en Kvinde. Dansk Straffelov §§ 168 og 169 omhandler dog kun i § 168 Voldtægt begaaet ved Vold eller Trusler om øjeblikkelig livsfarlig Vold, i § 169 Voldtægt begaaet ved Trusler, der uden at kunne henføres under § 168 med Føje kan antages at udsætte hendes eget eller hendes nærmestes Liv, Helbred og Velfærd for Fare. Andre Tvangsmidler (f. Eks. Trusel om Prygl) straffes som Blufærdighedskrænkelser eventuelt i Forbindelse med den særlige Straf, som selve Tvangsmidlet indeholder (Vold eller Forsøg derpaa, Straffelovens § 210 — ulovlig Tvang — m. v.). Straffen er forskellig, efter som Kvinden er berygtet eller uberygtet — et Kriterium, der giver Anledning til megen Tvivl, men i Almindelighed antages at bero paa, om Kvinden tidligere har haft Samleje uden for Ægteskab. Nær beslægtet med Voldtægt er den i Straffelovens § 170 omhandlede Forbrydelse (Samleje med en Kvinde, der befinder sig i en Tilstand, hvori Brugen af hendes fri Vilje er hende betagen [f. Eks. en sindssyg Kvinde], eller hun er ude af Stand til at modsætte sig Gerningen [en bevidstløs Kvinde]) med forskellig Straf, efter som Gerningsmanden selv i den nævnte Hensigt har fremkaldt saadan Tilstand, eller han har benyttet sig af den i Forvejen tilstedeværende Tilstand — samt § 171 (at bringe en Kvinde i sin Vold ved List eller Magt for at formaa hende til Utugt). Straffen for Voldtægt er — med en Stigning i Tilfælde af Gentagelse — i de mest kvalificerede Tilfælde Strafarbejde ikke under 4 Aar eller under særdeles skærpende Omstændigheder Livsstraf, men kan i de øvrige Tilfælde nedsættes meget betydelig, endog til Fængsel paa Vand og Brød, efter Tilfældets nærmere Beskaffenhed. Norsk Straffelov indbefatter under Voldtægt utugtig Omgængelse (ikke blot Samleje), tiltvunget ved Vold eller Fremkaldelse af Frygt for nogens (altsaa ikke blot de nærmestes) Liv eller Helbred. Straffen er Fængsel fra 1 til 10 Aar, og er den fornærmede paa Grund af Handlingen omkommen eller har faaet betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, eller den skyldige tidligere er straffet for lignende Forbrydelse, kan Fængsel indtil paa Livstid idømmes. Den, som ellers ved Trusler bevæger nogen til utugtig Omgængelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. En til dansk Straffelov § 170 svarende Bestemmelse findes i norsk Straffelovs § 193.
A. Gl.

Til menuen


Til menuen
Salmonsens konversationsleksikon, 1915-1930

Voldtægt er den Forbrydelse at tiltvinge sig Samleje med en Kvinde. Dansk Straffelov §§ 168 og 169 omhandler dog kun i § 168 Voldtægt begaaet ved Vold eller Trusler om øjeblikkelig livsfarlig Vold, i § 169 Voldtægt begaaet ved Trusler, der uden at kunne henføres under § 168 med Føje kan antages at udsætte hendes eget eller hendes nærmestes Liv, Helbred og Velfærd for Fare. Andre Tvangsmidler (f. Eks. Trusel om Prygl) straffes som Blufærdighedskrænkelser eventuelt i Forbindelse med den særlige Straf, som selve Tvangsmidlet indeholder (Vold eller Forsøg derpaa, Straffelovens § 210 — ulovlig Tvang — m. v.). Straffen er forskellig, efter som Kvinden er berygtet eller uberygtet — et Kriterium, der giver Anledning til megen Tvivl, men i Almindelighed antages at bero paa, om Kvinden tidligere har haft Samleje uden for Ægteskab. Straffelovsudkastet af 1923 udvider Forbrydelsesbegrebet betydelig, idet Voldtægt foreligger ikke blot i de i Straffelovens §§ 168 og 169 omhandlede Tilfælde, der i Udkastet er slaaet sammen til een Forbrydelse, men ogsaa straffer for (uegentlig) Voldtægt, dog med en ringere Straf, naar Kvinden ved Trusel om Vold, om Frihedsberøvelse eller om Sigtelse for strafbart eller ærerørigt Forhold er bevæget til Samleje. Den paa Kvindens »Berygtethed« beroende Forskel i Straffen findes ikke i Udkastet, hvorimod Strafnedsættelse indrømmes, hvis Kvinden forud har staaet i kønsligt Forhold til Gerningsmanden. Nær beslægtet med Voldtægt er den i Straffelovens § 170 omhandlede Forbrydelse (Samleje med en Kvinde, der befinder sig i en Tilstand, hvori Brugen af hendes fri Vilje er hende betagen [f. Eks. en sindssyg Kvinde], eller hun er ude af Stand til at modsætte sig Gerningen [en bevidstløs Kvinde]) med forskellig Straf, efter som Gerningsmanden selv i den nævnte Hensigt har fremkaldt saadan Tilstand, eller han har benyttet sig af den i Forvejen tilstedeværende Tilstand — samt § 171 (at bringe en Kvinde i sin Vold ved List eller Magt for at formaa hende til Utugt). Straffen for Voldtægt er — med en Stigning i Tilfælde af Gentagelse — i de mest kvalificerede Tilfælde Strafarbejde ikke under 4 Aar eller under særdeles skærpende Omstændigheder Livsstraf, men kan i de øvrige Tilfælde nedsættes meget betydelig, endog til Fængsel paa Vand og Brød, efter Tilfældets nærmere Beskaffenhed. Er det anden kønslig Omgængelse end Samleje, der er fremtvunget ved de nævnte Midler, indtræder en Strafnedsættelse.
A. Gl.

Til menuen
Illustreret dansk Konversationsleksikon, 1933-1937

Voldtægt, den mest karakteristiske af de saakaldte Forbrydelser mod Kindens Kønsfrihed. Den bestaar, som Navnet angiver, deri, at en Mand tiltvinger sig Samleje med en Kvinde ved Anvendelse af Vold, men dette snævre og oprindelige Voldtætsbegreb er dog ofte i Lovgivningerne udvidet ud fra den Opfattelse, at andre Tvangsmidler efter Omstændighederne kan være lige saa, effektive og deres Anvendelse et lige saa klart Udtryk for en virkelig alvorlig ment Modstand fra Kvindens Side, som Anvendelsen af Vold. Saaledes sidestiller den gældende danske Straffelovs § 216 med Vold Tvangsmidler som Frihedsberøvelse eller Fremkaldelse af Frygt for Kvindens eller hendes næmestes Liv, Helbred eller Velfærd. Straffen for Voldtægt er Fængsel fra 1 til 16 Aar, under særdeles skærpende Omstædigheder paa Livstid. Den Omstændighed, at Gerningsmanden er gift med Kvinden eller forud har staaet i mere varigt kønsligt Forhold til hende, udelukker ikke, at der foreligger strafbar Voldtægt, men Straffens Maksimum er i dette Tilfælde 3 Aar, og Forholdet vil antagelig gennemgaaende blive bedømt væsentlig mildere end, hvor Voldtægt gaar ud over andre. Selv om Tvangsmidler som de anførte er bragt i Anvendelse, er det ikke givet, at der foreligger en Krænklse af den paagældende Kvindes Kønsfrihed og dermed Voldtægt. Det er en Forudsætning herfor, at der hos Kvinden har foreligget en virkelig og alvorlig ment Modstand, der er overvundet ved disse Midler, men disses Anvendelse indicerer i høj Grad, at saadan Modstand har foreligget, og Gerningsmanden vil derfor ikke, naar han har grebet til saa kraftige Midler over for Kvinden, have megen Udsigt til at trænge igennem med en Paastand om, at der ikke fra Kvindens Side blev ydet virkelig Modstand, eller om, at han ikke ansaa Modstanden for alvorligt ment. Straffelovens § 224 bestemmer, at hvis der under de i § 216 angivne Betingelser har fundet anden kønslig Omgængelse end Samleje Sted, bliver en forholdsvis mindre Straf at anvende, men den kan dog ikke gaa lavere end til Fængsel. I Praksis har man i vidt Omfang, hvor Betingelserne for Anvendelse af Voldtægsbestemmelserne ikke ansaas for fuldt ud at foreligge, straffet Forholdet som ulovlig Tvang i Forbindelse med Blufærdighedskrænkelse.
H. S.

Til menuen
Den nye Salmonsen, A-Å, 1949

Voldtægt, opnåelse af samleje med en kvinde ved anvendelse af tvang. Sker det ved vold, frihedsberøvelse eller fremkaldelse af frygt for kvindens eller hendes nærmestes liv, helbred eller velfærd, er straflen fængsel fra 1 til 16 år, under særdeles skærpende omstændigheder på livstid. Består tvangen i fremsættelse af trusel om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold, er straffen fængsel indtil 6 år.

Til menuen
Nordisk Konversations Leksikon, 1960-1964

Voldtægt kaldes den Forbrydelse at tiltvinge sig Samleje med en Kvinde. Den omhandles i den danske Straffelov l0/2 1866 § 168 (hvor Tvangen er Vold eller Trusler om øjeblikkelig livsfarlig Vold) og § 169 (hvor Tvangen er Trusler, som uden at kunne henføres under § 168 dog kan antages at udsætte hendes eget eller hendes nærmestes Liv, Helbred og Velfærd for Fare). Samleje opnaaet ved andre Trusler straffes som Blufærdighedskrænkelse (§ 185), eventuelt i Forbindelse med Straf for ulovlig Tvang (§ 210). Ikke egentlig Voldtægt, men beslægtet dermed, er de i §§ 170 og 171 omhandlede Forbrydelser (at forskaffe sig Samleje med en Kvinde, der er i en Tilstand, hvor Brugen af hendes frie Vilje er hende berøvet, f. Eks. ved Sygdom; og at bringe en Kvinde i sin Vold ved List eller Magt for at formaa hende til Utugt; altsaa i begge Tilfælde Misbrug af en hjælpeløs Tilstand). Straffen for Voldtægt kan naa indtil Strafarbejde paa Livstid eller under særdeles skærpende Omstændigheder Livsstraf og kan i de mildeste Tilfælde nedsaætes til Fængsel paa Vand og Brød. Den n.o.r.s.k.e Straffelov betegner som Voldtægt utugtig Omgængelse (ikke blot Samleje) til tvunget ved Vold eller Fremkaldelse at Frygt for nogens Liv eller Helbred; Straffen er Fængsel fra 1 til 10 Aar; hvis den krænkede er omkommet eller har lidt betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, eller hvis Forbryderen før er straffet for lignende Forbrydelse, kan Straffen stige til Fængsel paa Livstid. Utuglig Omgang fremtvunget ved Trusler af mildere Art straffes med Fængsel indtil 5 Aar.

Til menuen
Hirschsprungs konversationsleksikon, 1967

voldtægt: tiltvingelse af samleje med en kvinde ved vold, frihedsberøvelse eller fremkaldelse af frygt for hendes eller hendes nærmestes liv, helbred eller velfærd. Straffes med fængsel fra 1 til 16 år, under særdeles skærpende omstændigheder på livstid.

Til menuen
Lademanns leksikon, 1972-1981

voldtægt: det at tiltvinge sig samleje med en kvinde ved vold eller ved at fremkalde frygt for hendes eller hendes nærmestes liv, helbred eller velfærd. Med vold sidestilles hensættelse af kvinden i en tilstand, i hvilken hun er ude af stand til at modsæte sig handlingen. Straf fængsel indtil 10 år.

Til menuen
Lademann, 1982-1988

voldtægt: tiltvingelse af samleje ved vold, f.eks. slag eller kvælertag, eller ved trussel om vold, enten i ord eller truende adfærd, f.eks. fremtagelse af kniv. Straffes efter § 216 i borgerlig straffelov med fængsel indtil 6 år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger en særlig skærpende omstændighed. Som led i ligestillingsbestræbelserne gennemførtes i 1981 en lovændring, hvorefter strafansvaret ikke længere blev begrænset til forbrydelser, begået mod en kvinde, men også omfatter de lidet praktiske tilfælde, hvor mænd er ofre for forbrydelsen. Der kan således nu straffes for voldtægt udøvet af en kvinde mod en mand.

Til menuen
Gyldendal tobinds leksikon, 1985

voldtægt: tiltvingelse af samleje med en kvinde ved vold eller trusler.

Til menuen
Lademanns Multimedia Leksikon, 1997

voldtægt tiltvingelse af samleje ved vold, f.eks. slag eller kvælertag, eller ved trussel om vold, enten i ord eller truende adfærd, f.eks. fremtagelse af kniv. Straffes efter § 216 i borgerlig straffelov med fængsel indtil seks år. Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Straffen kan stige til fængsel i ti år, hvis voldtægten har haft en særlig farlig karakter eller der i øvrigt foreligger en særlig skærpende omstændighed. Som led i ligestillingsbestræbelserne gennemførtes i 1981 en lovændring, hvorefter strafansvaret ikke længere blev begrænset til forbrydelser, begået mod en kvinde, men også omfatter de sjælden sete tilfælde, hvor mænd er ofre for forbrydelsen. Der kan således nu straffes for voldtægt udøvet af en kvinde mod en mand.

Til menuen
Gads Lille Leksikon, 1999

Voldtægt, opnåelse af samleje med anden person imod dennes vilje med vold eller trusler om vold. Voldtægt og forsøg herpå straffes med fængsel indtil 6 år, under skærpende omstændigheder op til 15.år.

Til menuen
Wikipedia, den frie encyklopædi, 30. august 2004

Voldtægt
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Indholdsfortegnelse
    * Definition
    * Omfang
    * Ofre og gerningsmænd
    * Teorier om voldtægt
    * Kilder


Definition
I straffeloven defineres voldtægt således [1]:Omfang
Mange eksperter mener, at der er et stort mørketal af voldtægter, der ikke anmeldes. Der blev anmeldt 453 voldtægter i Danmark i 2003 [2].

Der synes dog også at være et stort antal falske anmeldelser. I 2003 blev 42 voldtægter politianmeldt [2] i Fyns amt, herunder Odense. Men pr. 1. Juli 2004 melder Odense politi om foreløbig 15 falske anmeldelser for voldtægt i første halvdel af 2004 [3]. I Odense udgør de falske anmeldelser altså mindst en tredjedel af de anmeldte voldtægter (ifølge politiet).

Ofre og gerningsmænd
De fleste gerningsmænd er mænd og de fleste ofre er kvinder. Ifølge Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet er 10 % af ofrene for "drug rape" mænd [4], det vil sige den type voldtægt, hvor offeret bedøves med stoffer, mens andelen af mandlige ofre ved andre typer voldtægt udgør under 1%.

Teorier om voldtægt
Voldtægt anses normalt ikke for en perversion men en voldeligt motiveret forbrydelse. Der findes mange teorier om voldtægt.

En (ekstrem) feministisk teori går ud på, at voldtægt er mænds måde at fastholde undertrykkelsen af kvinder. I krigssituationer ses ofte hvordan "almindelige" mænd voldtager fjendens kvinder, hvoraf en del efterfølgende føder børn af fjendens etnicitet. Voldtægt har formentlig eksisteret i alle samfund.

En anden teori er at forbryderen (i det civile samfund) blot er mentalt afvigende og voldelig.

Kilder
Kategorier: Sexologi | Kriminalitet

Til menuen
Wikipedia, den frie encyklopædi, aktuel

Voldtægt
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Voldtægt - Wikipedia, den frie encyklopædi

Til menuen
lex.dk, aktuel

Voldtægt
Den Store Danske

voldtægt | lex.dk – Den Store Danske

Til menuen